Design a site like this with WordPress.com
Začíname

IŠUP, n. o.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2015 s cieľom presadzovať participatívne plánovanie v meste Banská Bystrica.

Správna rada:
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.
Ing. Mgr. Eva Ščepková, PhD.
Mgr. Miroslav Šimkovič

Riaditeľ:
Ing. arch. Peter Rusnák